דיחנגהדחינגהחדינגהחנדחלנגה
דחגנמהחלידנגחהינדחגלהנחלדנגהלחדנגלחינה

דגהנדחגינהחדנגהחידגה

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת